En naturlig projektpartner

Förändringsarbete i tiden

Med verksamhetsutveckling avser Nobrocon åtgärder som syftar till att förbättra resultatet av en given insats. Omvänt kan verksamhetsutveckling syfta till att bibehålla ett givet resultat med en minskad insats. Verksamhetsutveckling innebär per definition någon form av förändring av den verksamhet som bedrivs, och förändringar upplevs många gånger som hot.

Vid sidan av själva målet med verksamhetsutveckling, kan faktiskt förändringsarbetet i sig bidra till tydliga mervärden för den organisation i vilken förändringen genomförs. Genom engagemang, delaktighet och tilltro kan förändringsviljan förändras, vilket gör det möjligt att se nya möjligheter. Ny kunskap, nya nätverksstrukturer och kommunikationsvägar är exempel på värdefulla bieffekter av ett lyckat förändringsarbete.

För att uppnå detta krävs rätt motivation, organisation, planering, genomförande och utvärdering. Genom att använda sina resurser på rätt sätt kan förändringsprocessen i sig upplevas som något positivt. Häri ligger en inte oväsentlig del av styrkan.